Venue

Natraj Hall,Vidarbh Hindi Sahitya Sammelan, Jahnsi Rani Square , Sitabuldi, Nagpur 440012